Mẫu bản tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo tạm nộp thuế thu nhập cá nhân. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, tên đại lý thuế, nội dung khai báo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

Kỳ tính thuế:  – [x] Năm………

–  [x] Từ ………..đến ………………

Lần đầu:                            Bổ sung lần thứ:                           

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Quận: …………………………………………………………………………………………………………..

Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………….….….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….……….

Quận/huyện: ………………….  Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: ……………………   Fax: ………………  Email: …………………………………………

Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………….

                                                                                                                  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1Tổng doanh thu phát sinh

2Tổng chi phí phát sinh

3Tổng thu nhập chịu thuế

4Các khoản giảm trừ
aCho bản thân

bCho người phụ thuộc

cCho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

dCác khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng

5Thu nhập tính thuế

6Thuế TNCN tạm tính

7Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

8Thuế TNCN được giảm

9Thuế TNCN tạm nộp

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

Ngày…… tháng…….năm ……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………Chứng chỉ hành nghề số:……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải về

Mẫu bản tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán