Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu số A01-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

Chú ý: Kể từ ngày 1/11/2014 Mẫu này đã được thay bằng Mẫu số TK1-TS Ban hành kèm theo QĐ số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Ảnh
3 x 4
TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Mã số: ________________________

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): _____________, [02]. Giới tính: Nam£     Nữ£
[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/_____, [04]. Dân tộc:________, [05]. Quốc tịch: ____
[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:__________________________
[07]. Địa chỉ liên hệ:_____________________________________
[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có) cố định:__________________, di động:____________
[09]. CMT số: __________, ngày cấp: __/__/_____, nơi cấp:_________________

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ:
[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số_____________________
ngày __/__/_____ có hiệu lực từ ngày __/__/_____ loại hợp đồng_________________
[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ:_________________________
[12]. Nơi làm việc:______________________________
[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc:_______________________
[14]. Lương chính:__________________________
[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV __, [15.2]. TNN __, [15.3]. TNVK_, [15.4]. Khác___
[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):___________
[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):_______________
[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH):_
[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):________

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
…….., ngày … tháng … năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của người sử dụng lao động
Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
…….., ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Cán bộ thu
(ký, ghi rõ họ tên)
Cán bộ sổ, thẻ
(ký, ghi rõ họ tên)
………, ngày … tháng … năm ………
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC: THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN

Từ tháng nămĐến tháng nămDiễn giảiCăn cứ đóngTỷ lệ đóng (%)
BHXHBHTN
123456

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu TK1-TS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán