Mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNKD năm 2017

Mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh )

[01] Kỳ tính thuế:
Năm ..…(Từ tháng……đến tháng….. )
Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..
Lần phát sinh: Ngày … tháng……năm……

[02] Lần đầu:                         [03] Bổ sung lần thứ:

[04]Người nộp thuế:……..……………………………………..

           [05] Mã số thuế:

[06] Ngành nghề kinh doanh…………………………………….
[07] Diện tích kinh doanh: ………………………… [07a] Đi thuê
[08] Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: ………………………….
[09] Thời gian hoạt động trong ngày từ………..giờ đến……………..giờ
[10] Địa chỉ kinh doanh: …………………………………………
[11] Điện thoại:……………….[12] Fax:………… [13] Email:………………
[14] Văn bản uỷ quyền khai thuế (nếu có): ……Ngày … tháng….năm………….
[15] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………….

           [16] Mã số thuế:

[17] Địa chỉ: ………………………………………………..
[18] Quận/huyện: ………………. [19] Tỉnh/thành phố: ………………………………….
[20] Điện thoại: …………….  [21] Fax: ………… [22] Email: ……………………
[23] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………….Ngày:…………………………
[24] Tên của tổ chức khai thay (nếu có):… …………………….

           [25] Mã số thuế:

[26] Địa chỉ: …………………………………..
[27] Điện thoại: …………  [28] Fax: ………….. [29] Email: …………………………

A. KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STTNhóm ngành nghềChỉ tiêuThuế Giá trị gia tăng (GTGT)Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
Doanh thuSố thuế phát sinhDoanh thuSố thuế phát sinh
(a)(b)(c)(d)
1Phân phối, cung cấp hàng hóa
(Tỷ lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%)
[30]
2Dịch vụ, xây dựng không bao thầu  nguyên vật liệu
(Tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%)
[31]
3Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu
(Tỷ lệ thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1,5%)
[32]
4Hoạt động kinh doanh khác
(Tỷ lệ thuế GTGT 2%, thuế TNCN 1%)
[33]
Tổng cộng:[34]

Xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp:

 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã Chỉ tiêuSố tiền
1Doanh thu tính thuế TNCN do kinh doanh trong khu kinh tế[35]
2Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế[36]
3Số thuế TNCN phải nộp [37]=[34d]-[36][37]

B. KÊ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB)

STTHàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)Mã chỉ tiêuĐơn vị tínhDoanh thu  tính thuế TTĐBThuế suấtSố thuế phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1Hàng hoá, dịch vụ A…..[38a](7)=(5)*(6)
2Hàng hoá, dịch vụ B…..[38b]
3………………………
Tổng cộng:[38]

C. KÊ KHAI THUẾ/PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOẶC THUẾ TÀI NGUYÊN

STTChỉ tiêu Mã chỉ tiêuĐơn vị tínhSản lượng/ Số lượngGiá tính thuế tài nguyên/ mức thuế hoặc phí BVMTThuế suấtSố thuế phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1Khai thuế tài nguyên
1.1Tài nguyên C…..[39a](8)=(5)*(6)*(7)
1.2Tài nguyên D…..[39b]
……………………..
Tổng cộng[39]
2Khai thuế bảo vệ môi trường
2.1Hàng hoá E…[40a](8)=(5)*(6)
2.2Hàng hoá G…[40b]
………………………
Tổng cộng[40]
3Khai phí bảo vệ môi trường
3.1Hàng hoá H…[41a](8)=(5)*(6)
3.2Hàng hoá K…[41b]
…………………….
Tổng cộng[41]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………
Chứng chỉ hành nghề số:……
………,ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
–  Tại chỉ tiêu doanh thu, sản lượng: Nếu là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng trong năm; Nếu là cá nhân kinh doanh khai doanh thu theo từng lần phát sinh thì kê khai doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lần phát sinh.
–  Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức khai thay  kèm theo Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh  theo mẫu 01-1/CNKD và không phải khai các chỉ tiêu từ [04] đến [14].
–  Phần C chỉ áp dụng đối với cá nhân được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản.

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán tổng hợp Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNKD năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán