Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Mẫu số 03/GTGT

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, cụ thể hơn là tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý được ban hành theo Thông tư 119/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Mẫu số: 03/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC 
ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…..năm ……. hoặc quý……năm………..
[02] Lần đầu: ….                   [03] Bổ sung lần thứ: ………..
[04] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế: …………….
[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………….
[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ……………………………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: ………….
[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số …………………………………………. ngày …………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]xThuế suất thuế GTGT [27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 156

Mẫu số: 03/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC 
ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

 [01] Kỳ tính thuế: Tháng…..năm ……. hoặc quý……năm………..
[02] Lần đầu: …………                   [03] Bổ sung lần thứ: …………………
[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………..
[05] Mã số thuế: …………………
[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ……………………………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số …………………………………………. ngày …………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10% [27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải về Mẫu số 03/GTGT TT 156

Tải về Mẫu số 03/GTGT TT 119

Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Mẫu số 03/GTGT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán