Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN mới nhất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:
– Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế  thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày……..tháng……năm…….
 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

[02] Lần đầu                  [03] Bổ sung  lần thứ: 

1. Bên chuyển nhượng:      
[04] Tên người nộp thuế……………………………..
[05] Mã số thuế: ……………………………………………….
[06] Địa chỉ trụ sở:………………………………………………
[07] Quận/huyện:…………………[08] tỉnh/thành phố:……….
[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:………………[11] Email:…….

2. Bên nhận chuyển nhượng:    
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:……………………..
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
……………………………………………………….
[14] Địa chỉ:………………………………
[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản:  Số:  …. ngày  …. tháng …. năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã)  xác nhận  ngày … tháng … năm…. (nếu có).

[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):.……………………………………….
[17] Mã số thuế: ……………………………………….
[18] Địa chỉ:………………………………….
[19] Quận/huyện:…………………….[20] Tỉnh/Thành phố:………
[21] Điện thoại:……………………. [22] Fax:……….[23] Email:…………..
[24] Hợp đồng đại lý: số…………..ngày…………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
(1)(2)(3)(4)
1Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản[25]
2Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản[26]
2.1– Giá vốn của đất chuyển nhượng[27]
2.2– Chi phí đền bù thiệt hại về đất[28]
2.3– Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu[29]
2.4– Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng[30]
2.5– Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng[31]
2.6– Chi phí khác[32]
3Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26])[33]
4Thuế suất thuế TNDN  (%)[34]
5Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] x [34])[35]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

…, ngày……… tháng…….năm……..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:……….ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số…….(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thuế Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán