Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư 156

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
[01]  Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày … tháng … năm . Hoặc Tháng…..năm …….
[02] Lần đầu:         [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:……………………………
[05] Mã số thuế:………………………………………….
[06] Địa chỉ:  ……………………………………………….
[07] Quận/huyện: ……………………………………………..
[08] Tỉnh/thành phố:………………………………………..
[09] Điện thoại   …………………….  [10] Fax: …………………[11] E-mail: ….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………
[13] Mã số thuế:……………………………………………………
[14] Địa chỉ:…………………………………………………………..
[15] Quận/huyện: ………………………………………………………
[16] Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………
[17] Điện thoại   ……………………….  [18] Fax: ………………….[19] E-mail: …….
[20] Hợp đồng đại lý thuế:  Số…………………Ngày:………….

 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTTên hàng hoá, dịch vụĐơn vị tínhSản lượng tiêu thụDoanh số bán
(chưa có thuế GTGT)
Giá tính thuế TTĐBThuế suất (%)Thuế TTĐB được khấu trừThuế TTĐB phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) = (6) x (7) – (8)
IHàng hoá chịu thuế TTĐB
1+ Tên hàng hoá
2+…
IIDịch vụ chịu thuế TTĐB
+ Tên dịch vụ
+…
IIIHàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB
1 Hàng hoá xuất khẩu
2Hàng hoá bán để xuất khẩu
3Hàng hoá gia công để xuất khẩu
Tổng cộng:

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

….., ngày……tháng…….năm …..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:……………….ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số: ………….(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư 156
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán