Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu số 04/GTGT mới nhất theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….
[02] Lần đầu:[03] Bổ sung lần thứ

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

           [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

           [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuGiá trị
(1)(2)(3)(4)
1Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước[21]
2Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra[22]
3Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào[23]
4Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước[24]
5Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước[25]
6Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]
7Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10%[27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
               Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu số 04/GTGT mới nhất theo TT 156
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán