Mẫu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã – Mẫu biểu số 03

Lopketoan.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biểu số 03 – Mẫu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã được ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã

Tỉnh (TP) ………………………………..

Huyện (quận, thị xã, TP) …………..

Xã (phường, thị trấn) …………………

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM ……….

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng.

Nội dungDự toán năm n-1Dự toán năm nSo sánh (%)
Tổng sốĐTPTTXTổng sốĐTPTTXTổng sốĐTPTTX
12345678= 5/29=6/310= 7/4
Tổng số chi

1. Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự an toàn xã hội

– Chi dân quân tự vệ

– Chi trật tự an toàn xã hội

2. Chi giáo dục

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

4. Chi y tế

5. Chi văn hóa, thông tin

6. Chi phát thanh, truyền thanh

7. Chi thể dục, thể thao

8. Chi bảo vệ môi trường

9. Chi các hoạt động kinh tế

– Giao thông

– Nông – lâm – thủy lợi – hải sản

– Thị chính

– Thương mại, du lịch

– Các hoạt động kinh tế khác

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

Trong đó: Quỹ lương

10.1. Quản lý Nhà nước

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ

10.6. Hội Cựu chiến binh

10.7. Hội Nông dân

10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)

11. Chi cho công tác xã hội

– Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác

– Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa

– Trợ cấp xã hội

– Khác

12. Chi khác

13. Dự phòng

Bộ phận tài chính, kế toán xãNgày …… tháng …… năm ……………..
TM.UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch
(ký tên và đóng dấu)
Mẫu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã – Mẫu biểu số 03
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán