Cách hạch toán tài khoản 334 theo thông tư 133 – Phải trả người lao động

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 334 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Phải trả người lao động. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More

Cách hạch toán tài khoản 3334 thông tư 133 – Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 3334 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Thuế Thu nhập doanh nghiệp. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More

Cách hạch toán tài khoản 3332 thông tư 133 – Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 3332 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133… Read More

Cách hạch toán tài khoản 333 thông tư 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 333 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. => Hệ thống tài khoản theo thông… Read More

Cách hạch toán tài khoản 331 theo thông tư 133 – Phải trả cho người bán

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 331 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Phải trả cho người bán. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More