Sơ đồ tài khoản 128 theo thông tư 200 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 128 – “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014

=> Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

=> Cách hạch toán tài khoản 128 theo thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 128 theo thông tư 200 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán