Sơ đồ tài khoản 635 theo thông tư 200 – Chi phí tài chính

Sơ đồ tài khoản kế toán 635 – Chi phí tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này phản ánh những chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết ….

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 635 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

Sơ đồ tai khoản 635 thong tư 200

Sơ đồ tài khoản 635 theo thông tư 200 – Chi phí tài chính
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán