Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DNN

Hướng dẫn chi tiết cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương phái trực tiếp – Mẫu số B03 – DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC. 1. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DNN Đơn vị: ……………….. Mã số thuế: …………… Địa chỉ: ……………………. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN… Read More