Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Hướng dẫn làm các thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và các trường hợp phải hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT):

a. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.
b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.
c. Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn .
– Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh (Không phải hủy hóa đơn)

2. Thủ tục thông báo hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT):

a. Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
b. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức)
– Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.
c. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn,
– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy
+ Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
+ Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

Chú ý:
– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp .
– Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)
4.9 (98.33%) 12 votes
khuyến mại kế toán