Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mới nhất – Mẫu số 08-MST

Mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mới nhất 2018 – Mẫu số 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất, dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/08/2016.

Tức là từ ngày 12/08/2016, các bạn sẽ dùng Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế được ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC thay thế cho mẫu số 08-MST ban hành theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Nội dung cụ thể của Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

…… Doanh nghiệp           ….. Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
(1)
 Thông tin đăng ký cũ (2)Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– …..

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06
– …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tài khoản: ……………
Tên ngân hàng: ………………

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

……, ngày ……. tháng ….. năm ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN:

  • Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
  • Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
  • Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
  • Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mới nhất – Mẫu số 08-MST
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán